organisatie.jpg

Maak kennis met H.O.P.E. in South Africa!

Organisatie

Wie zijn wij?

Missie

Waar gaan we voor?

Werkwijze

Hoe doen we dat?

Bestuur

Wie bestuurt de stichting?

Financiën

Waar gaat het geld naar toe?

Jaarrapporten

Jaarverslagen /  jaarrekeningen

Statuten

De statuten van de stichting

Organisatie

wiezijnwij.jpg

Stichting H.O.P.E. in South Africa is opgericht door een aantal mensen die geraakt is door het leven van mensen in armoedige en ellendige levenssituaties in het buitenland en met name in Zuid Afrika. Vanuit die bewogenheid en vanuit de Bijbelse opdracht om te zien naar de mensen die hulp hard nodig hebben, willen wij onze handen uit de mouwen steken om deze mensen hulp te bieden. Dit doen wij vooral door het jaarlijks organiseren van een projectreis naar een land waar onze hulp nodig is. Bij alles wat wij doen tijdens een project houden wij voor ogen wat onze drijfveer is; het geven van liefde en aandacht aan de mensen in het werkgebied.
Vanwege onze ervaring in Zuid Afrika en onze betrokkenheid bij de Zuid Afrikaanse bevolking ligt onze focus de komende tijd op helpen in Zuid Afrika.

De christelijke stichting H.O.P.E. in South Africa is opgericht op 20 januari 2012. De oprichters hebben ervaring opgedaan met het organiseren en uitvoeren van projecten in Zuid Afrika.

Missie

Met ons christelijk geloof als drijvende kracht willen wij iets betekenen voor mensen in nood, met als doel hoop aan te wakkeren die nodig is om menswaardig te leven.

Wij willen dit bereiken door:
 • Praktische hulp te bieden aan lokale stichtingen door o.a. het bouwen en onderhouden van shacks in de townships, opknappen van scholen en andere centra waar met name kinderen samenkomen.
 • Bemoedigen van de lokale stichtingen door het leggen en onderhouden van contacten.
 • Organiseren van sport- en spelactiviteiten voor de plaatselijke kinderen en jongeren.
 • Contact hebben met de plaatselijke bevolking tijdens onze projectreis. Dit is een belangrijk aspect tijdens onze reis.
 • Financiële ondersteuning bieden op kleine schaal ten behoeve van hulpverlening aan kinderen en jongeren. Door het bieden van deze hulp willen wij de mensen meer hoop geven op een betere toekomst en hen proberen te helpen vol te houden in hun vaak erbarmelijke levensomstandigheden door armoede, onrecht en hiv/aids. Ook de lokale stichtingen en de lokale hulpverleningsorganisaties willen we bemoedigen en helpen door samen de schouders er onder te zetten.
missie.jpg

Werkwijze

werkwijze.jpg

Samenwerking met lokale organisaties is het sleutelwoord. Wij beseffen dat wij vanuit Nederland niet kunnen overzien welke hulp het meest geboden en het beste is. Daarom bieden wij onze hulp aan lokale stichtingen aan. Dit doen wij via een landelijke contactpersoon, de heer Riaan Venter. Hij verzorgt en onderhoudt de contacten met de lokale stichtingen en hulpverleningsinstanties.
Voorafgaand aan een projectreis wordt aan de lokale stichtingen/instanties gevraagd hoe wij kunnen helpen tijdens ons project. Het bestuur bepaalt wat door de groep uitgevoerd gaat worden op grond van het aantal deelnemers en de  hoeveelheid  beschikbare fondsen. Bij het uitkiezen en bepalen van de klussen willen wij oog hebben voor een belangrijk onderdeel van ons doel; aandacht en liefde geven aan de slachtoffer(tje)s van h.i.v./a.i.d.s. en armoede. 

Vanwege onze ervaring in Zuid Afrika en onze betrokkenheid bij de Zuid Afrikaanse bevolking ligt onze focus nu op helpen in Zuid Afrika. Wij richten ons op de streek rond Rustenburg in de provincie Noord West.

Bestuur

De stichting wordt geleid door het bestuur, bestaande uit:
 • Klaas Nanninga - voorzitter 
 • Gerard Fennema - penningmeester
 • Nel Haasdijk - secretaresse
 • Nico van den Berg - assistent
 • André Hilvers - project manager
 • Mieke Hilvers-Slotman - communicatie/P.R.

Het bestuur vergadert minimaal 1 x in de 4 weken bij één van de bestuursleden aan huis, met uitzondering van de zomervakantiemaanden.
bestuur.jpg

Financiën

financien.jpg

Het geld dat nodig is om projecten uit te voeren wordt onder andere bijeengebracht door de deelnemers. Dit kan door gezamenlijke of individuele sponsoracties. Elke deelnemer wordt in 2017 gevraagd € 1950,- in te leggen om mee te kunnen met het project. Het bedrag dat bijeen gebracht moet worden om deel te kunnen nemen aan een projectreis kan per jaar verschillen. 

De stichting hecht erg aan transparantie, met name op het gebied van financiën en de besteding van de financiële middelen. Wij vinden het belangrijk dat er op een transparante manier wordt gewerkt en dat er verantwoording afgelegd wordt over het bestede geld. Daarom zal zoveel als mogelijk verslag worden gedaan van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot het project en tevens zullen de jaarrekeningen jaarlijks worden gepubliceerd op de website.

Mocht aan het eind van het jaar blijken dat niet alle middelen zijn aangewend, dan zal dit bedrag worden gereserveerd en zal het bestuur dit geld bestemmen voor een doel in lijn met de missie en het doel van de stichting. Eventueel zal het bestuur de deelnemers vragen naar ideeën met betrekking tot de bestemming.

Wij willen ook graag andere sponsoren vinden die het werk van H.O.P.E. in South Africa willen steunen. Met dit geld willen wij op een kleinschalige wijze de hulpverleningsprojecten ondersteunen. Het geld dat binnenkomt door sponsoring van derden zal, na besluit door het bestuur, besteed worden aan de projecten. Wij streven er naar dat zoveel mogelijk van het geld dat beschikbaar is binnen H.O.P.E. in South Africa terecht komt bij de gekozen projecten. Echter ontkomen we niet aan bepaalde opstartkosten zoals daar zijn de aanschaf van gereedschappen en materialen enzovoort.

Besteding bijdrage deelnemers

Bijdrage per persoon 1.950,-
Kosten per persoon:
- Vliegreis


725,-
- Verblijf 400,-
- Vervoer ter plaatse 200,-
- Voorbereidingen/kleding   50,-
- Diversen (incl. kosten stg)      50,-
- Communicatiemiddelen    25,-
 1.450,-
Beschikbaar per persoon    500,-


 

Totaal beschikbaar bedrag per reis

bij 20
deelnemers:
bij 30
deelnemers:
Beschikbaar bedrag: 10.000,-        15.000,-
Kosten Zuid Afrika:  1.000,-           1.000,-
Totaal beschikbaar voor project: 9.000,-        14.000,-
Dit zijn bedragen waarmee we in Zuid Afrika heel veel kunnen doen!

Wilt u ons sponsoren?

Dit kan door geld over te maken naar IBAN NL38 TRIO 0254 6672 28 t.n.v. stichting H.O.P.E. in South Africa.
Uw donaties voor:

 • H.O.P.E. in S.A. in het algemeen kunt u doen o.v.v. algemene donatie
 • Projectreis-deelname van een specifieke deelnemer o.v.v. bijdrage + naam deelnemer
 • Manuchah kunt u doen o.v.v. Manuchah

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

ANBI status

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI-stichting. Dit betekent dat uw giften aan H.O.P.E. in South Africa fiscaal aftrekbaar zijn.

Statuten

statuten.jpg

Via onderstaande link zijn de statuten van de stichting te bekijken.

Contactgegevens

 

H.O.P.E. in South Africa
t.a.v. het secretariaat
Van Musschenbroekstraat 66
3514 XL UTRECHT
Telefoon » 030 - 271 12 06

Giften

 

Triodos Bank: 
IBAN » NL38 TRIO 0254 6672 28


Wij zijn een ANBI-stichting. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.